تابلو برق

PLC مخفف  Progrommable Logic Controller  به معنی کنترل کننده های منطقی قابل برنامه ریزی می باشد . اصول کار PLC به این صورت       می باشد که به وسیله سنسور هایی که بر روی مدار نصب شده مقادیر حس شده و به ماژول های مختلف PLC انتقال داده می شوند. سپس مقـادیر را پـردازش کرده و طبـق برنامـه ای که بروی PLC نوشـته شـده  فرمان های مختلف صادر شده و خروجی های خود را فعال یا غیر فعال می کند و این امر باعث ایجاد کنترل دقیق و با حساسیت بالا بر روی مدار می شود همچنین PLC قادر می باشد کلیه خطاهای دستگاه را نمایش داده و وضعیت کار دستگاه را در اختیار اپراتور قرار دهد.