اکسترودر داابل شفت

 

طی فرآیند اکستروژن، مواد اولیه تحت تاثیر دمای بالا و فشار و با اعمال نیروی مکانیکی در یک سطح رطوبت خاص فرآوری می شوند. در این فرآیند مواد با اعمال فشار مکانیکی و حرارت و رطوبت پخته و اکسترود می شوند و در پایان به دلیل کاهش ناگهانی فشار، افزایش حجم پیدا کرده و ساختاری متخلخل به خود می گیرند. این خصوصیت امکان ساخت خوراک با چگالی های مختلف را برای مصرف در صنعت آبزی پروری فراهم می آورد.

 

مزایا:

 - هزینه های سرمایه گذاری رقابتی

 - حداقل فضای مورد نیاز

 - تولید و نگهداری کم هزینه

 - کیفیت تولید بالا

 - حداکثر انعطاف پذیری در انتخاب و کنترل سرعت

 - امکان استفاده از کاندیشنر تک و دوبل